Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het downloaden en gebruiken van ShopPlus software.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van al onze softwareproducten die men download via deze website, hierna genoemd de ‘softwareprodukten’.

ShopPlus stelt sommige softwareprodukten, als evaluatie, ter beschikking van bezoekers van de website, hierna genoemd 'de gebruikers'.

De gebruikers mogen de evaluatiesoftwareprodukten downloaden op hun computer(s). De softwareprodukten mogen door de gebruiker onbeperkt gebruikt worden.

Deze evaluatie softwareprodukten zijn gratis.

ShopPlus verbindt er zich toe om naar best vermogen en rekening houdend met de beschikbare mogelijkheden en gegevens zijn softwareprodukten samen te stellen en te leveren. De gebruiker erkent dat ShopPlus geen resultaatsverbintenis heeft.

ShopPlus biedt geen enkele waarborg dat deze evaluatie softwareprodukten aan de behoefte van de klant zullen tegemoetkomen, noch dat de softwareprodukten zullen functioneren in iedere hardware- en/of software omgeving, noch dat de werking ervan onafgebroken en foutloos zal verlopen. Wat er zich ook voordoet, ShopPlus kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse winstderving, enige vorm van schade of verlies, noch voor het verlies van geregistreerde gegevens of voor de onmogelijkheid om de software te gebruiken. De gebruiker erkent dat hij ervan in kennis werd gesteld dat softwarefouten altijd een risico vormen en dat hij om schade te beperken op regelmatige tijdstippen en zo vaak als nodig is, backups dient te nemen.

Door het installeren van de softwareprodukten verklaart de gebruiker zich akkoord dat hij eventueel via electronische weg kan gecontacteerd worden bij nieuwe zakelijke opportuniteiten.

Alle ShopPlus software is auteursrechtelijk beschermd overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 en behoort toe aan ShopPlus. Met het toesturen van de registratiecodes geeft ShopPlus de koper de niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de software.

De betrekking tussen ShopPlus en de koper wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen m.b.t. de uitvoering of interpretatie van onderhavige overeenkomst zijn onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken in wiens rechtsgebied zich de maatschappelijke zeten van ShopPlus zich bevindt.

De nietigheid van één der clausules brengt geenszins de nietigheid teweeg van de overige clausules.

© 2009 ShopPlus
All rights reserved.
Bezoek ook onze competence centers
» www.v3b.be
» www.fijisoft.be
 
Bezoek ook onze competence centers
» www.retailsystems.nl